ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної державної адміністрації 

24.12.2012   №  640

ПОЛОЖЕННЯ
про Департамент охорони здоров'я Запорізької обласної державної
адміністрації

1. Департамент охорони здоров'я обласної державної адміністрації (далі - Департамент) — структурний підрозділ облдержадміністрації, що утворюється головою облдержадміністрації, входить до її складу і в межах Запорізької області забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Департамент підпорядкований голові облдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Міністерству охорони здоров'я України.

3. Департамент у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства охорони здоров'я України, розпорядженнями голови облдержадміністрації, а також Положенням про Департамент.

4.Основними завданнями Департаменту є:

1) забезпечення реалізації на відповідній території державної політики в галузі охорони здоров'я;

2) управління в межах наданих чинним законодавством повноважень закладами охорони здоров’я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, організація їх кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення;

3) прогнозування розвитку мережі закладів охорони здоров'я на відповідній адміністративно-територіальній одиниці та нормативне забезпечення населення медико-санітарною допомогою;

4) здійснення заходів, спрямованих на запобігання та ліквідацію інфекційних захворювань, епідемій;

5) організація роботи органів медико-соціальної експертизи, закладів судово-медичної та судово-психіатричної експертизи й служби крові;

6) забезпечення виконання актів законодавства в галузі охорони здоров'я, державних стандартів, критеріїв та вимог, спрямованих на збереження навколишнього природного середовища і санітарно-епідемічного благополуччя населення, нормативів професійної діяльності у сфері охорони здоров'я, вимог Державної фармакопеї, стандартів медичного обслуговування, медичних матеріалів і технологій.

5. Департамент відповідно до покладених на нього завдань:

1) здійснює організаційно-методичне керівництво структурними підрозділами охорони здоров’я районних державних адміністрацій, спрямовує їх діяльність на ефективну реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я на відповідній адміністративно-територіальній одиниці та забезпечує контроль за їх діяльністю;

2) забезпечує взаємодію лікувально-профілактичних закладів з аптечними закладами, спрямовану на ефективну реалізацію державної політики у фармацевтичному секторі сфери охорони здоров’я;

3) готує пропозиції до проектів програм соціально-економічного розвитку області та проектів місцевого бюджету, подає їх на розгляд держадміністрації та забезпечує їх виконання;

4) у межах своєї компетенції сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території;

5) вивчає стан здоров'я населення, забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони здоров’я та вживає інших заходів щодо запобігання і зниження захворюваності та втрати працездатності, а також збільшення тривалості життя людей;

6) у встановленому законодавством порядку та відповідно до визначених термінів надає Міністерства охорони здоров’я України необхідну інформацію, документи та матеріали;

7) готує пропозиції та забезпечує організацію виконання заходів щодо проведення реформування у сфері охорони здоров’я відповідно до поставлених завдань та подає їх на розгляд відповідної державної адміністрації;

8) організовує роботу з охорони здоров'я, материнства і дитинства, відбір дітей та підлітків для санаторно-курортного лікування, контролює стан здоров'я дітей у дошкільних та інших навчальних закладах незалежно від їх форм власності та підпорядкування, якості продуктів дитячого харчування у закладах охорони здоров'я;

9) організовує проведення систематичного медичного обстеження (диспансеризації) осіб, які брали участь у ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи, евакуйованих та відселених із зон відчуження;

10) визначає потребу в лікарських засобах та виробах медичного призначення, медичному обладнанні, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

11) здійснює організаційне і методичне керівництво роботою закладів охорони здоров'я з питань надання лікувально-профілактичної допомоги та забезпечення санітарно-епідемічного благополуччя населення на відповідній території;

12) бере участь в агітації та пропаганді донорства крові та її компонентів;

13) здійснює моніторинг та інформаційний супровід процесів реформування;

14) є головним розпорядником коштів обласного бюджету в частині фінансування закладів охорони здоров'я, які утримуються за рахунок коштів обласного бюджету, контролює ефективне використання ними фінансових, матеріальних та трудових ресурсів;

15) здійснює контроль за взяттям бюджетних зобов’язань закладів охорони здоров’я у межах бюджетних асигнувань, встановлених кошторисами;

16) забезпечує внутрішній фінансовий аудит;

17) визначає потребу в медичній техніці, медикаментах, будівельних матеріалах, інвентарі, паливі, засобах автотранспорту;

18) здійснює на основі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я контроль за якістю та обсягом надання медичної допомоги закладами охорони здоров’я всіх форм власності та фізичними особами – підприємцями, які зареєстровані у встановленому порядку та одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики на відповідній території;

19) проводить у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку державну акредитацію закладів охорони здоров’я;

20) сприяє розвитку медичної науки і техніки, створює належні умови для впровадження у практику наукових досягнень, передового досвіду у сфері охорони здоров'я;

21) вносить пропозиції відповідній держадміністрації щодо закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері охорони здоровя для місцевих потреб за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел фінансування;

22) укладає із закладами охорони здоров'я, що не належать до сфери управління, договори про медичне обслуговування населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці та здійснює контроль за їх виконанням;

23) забезпечує координацію та аналіз діяльності закладів охорони здоров’я, що утримуються за рахунок коштів обласного бюджету;

24) забезпечує здійснення контролю за підтриманням належного санітарного та епідемічного стану, організовує пропаганду наукових медичних і гігієнічних знань серед населення;

25) вживає заходів до збереження мережі закладів охорони здоров'я, розробляє прогнози її розвитку, враховує їх під час розроблення проектів програм соціально-економічного розвитку відповідних територій;

26) сприяє реалізації права громадян на участь в управлінні охороною здоров'я шляхом проведення відповідної громадської експертизи, налагодження діяльності громадських консультативних або наглядових рад, громадських організацій працівників охорони здоров'я та інших об'єднань громадян;

27) проводить моніторинг, аналіз громадської думки щодо якості та доступності медичного обслуговування населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці, забезпечує підготовку пропозицій для врахування зазначеної інформації під час формування та забезпечення реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я;

28) вживає заходів щодо реалізації міжнародних програм з питань організації охорони здоров’я на відповідній адміністративно-територіальній одиниці;

29) організовує правове виховання працівників сфери охорони здоров’я, ознайомлює із законодавством про охорону здоров'я;

30) здійснює організаційно-методичне керівництво, функціональне управління та контроль за діяльністю вищих медичних та фармацевтичних навчальних закладів, що належать до сфери його управління;

31) прогнозує потребу закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці у фахівцях різних спеціальностей для сфери охорони здоров'я, формує замовлення на підготовку, перепідготовку та атестацію працівників охорони здоров'я;

32) забезпечує надання першого робочого місця випускникам вищих медичних навчальних закладів усіх рівнів акредитації, які навчалися за державним замовленням;

33) забезпечує у межах своїх повноважень організацію та контроль дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

34) забезпечує у межах своїх повноважень виконання заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації;

35) організовує у межах своїх повноважень планування і контроль виконання заходів цивільного захисту населення і територій від наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, природного та військового характеру;

36) організовує і здійснює медико-санітарне забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

37) забезпечує у визначений законом строк розгляд звернень громадян та їх об'єднань, вживає заходів до усунення причин, що породжують скарги громадян про порушення їх прав і законних інтересів, здійснює контроль за цією роботою у закладах охорони здоров'я;

38) проводить роботу щодо організації медичного обслуговування біженців, а також депортованих осіб, які добровільно повертаються до регіонів їх колишнього проживання;

39) сприяє санаторно-курортному лікуванню інвалідів, ветеранів війни та праці, осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

40) бере участь у виконанні загальнодержавних, регіональних, інших програм щодо запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення, його захисту, насамперед дітей та молоді, від шкідливого впливу на їх здоров'я;

41) забезпечує організацію профілактичних і лікувальних заходів, спрямованих на запобігання і зменшення вживання тютюнових виробів та їх шкідливого впливу на здоров'я населення;

42) сприяє розвитку міжнародного співробітництва у сфері охорони здоров'я;

43) розглядає питання та вносить відповідне подання до Міністра охорони здоров’я України щодо відзначення працівників закладів охорони здоров’я відповідної адміністративно-територіальної одиниці відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства охорони здоров’я України, запроваджує інші форми заохочення їх праці;

44) здійснює систематичний контроль за додержанням актів законодавства з питань охорони здоров'я та санітарних правил керівниками закладів охорони здоров'я комунальної форми власності;

45) виконує інші функції, пов'язані з реалізацією покладених на відповідну держадміністрацію завдань у сфері охорони здоров'я.

6. Департамент для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

1) надавати згідно із законодавством обов'язкові для виконання розпорядження керівникам підприємств, установ, організацій, їх філій, відділень незалежно від форми власності та громадянам з питань, що належать до його компетенції, порушувати питання про їх відповідальність у порядку, встановленому законом;

2) одержувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів облдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій всіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали, а від місцевих органів державної статистики - безоплатно статистичні дані, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

3) залучати спеціалістів інших структурних підрозділів облдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об'єднань громадян (за погодженням з їх керівниками), а також фізичних осіб (з їх згоди) для розгляду питань, що належать до його компетенції;

4) скликати в установленому порядку наради з питань, що належать до його компетенції;

5) отримувати та використовувати в установленому законодавством порядку благодійні внески і пожертви, що добровільно надані благодійниками (фізичними та юридичними особами) для першочергових потреб, пов’язаних виключно з основною діяльністю закладів охорони здоров’я;

6) сприяти наданню на договірних засадах медико-санітарної допомоги працівникам підприємств, установ та організацій;

7) брати участь в організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, виставок-ярмарок, методичних і науково-практичних з’їздів, семінарів, конференцій тощо.

7. Департамент під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями та об'єднаннями громадян.

8. Департамент очолює директор, який призначається на посаду і звільняється з посади головою облдержадміністрації за погодженням з Міністерством охорони здоров'я України.

9. Директор Департаменту:

1) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

2) подає на затвердження голові облдержадміністрації положення про Департамент;

3) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;

4) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи облдержадміністрації;

5) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи;

6) звітує перед головою облдержадміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;

7) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;

8) бере участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва облдержадміністрації;

10) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи та законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту;

11) подає на затвердження голови облдержадміністрації кошторис та штатний розпис Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

12) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою облдержадміністрації кошторису Департаменту (в разі утворення підрозділу із статусом юридичної особи);

13) здійснює добір кадрів, приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, вирішує питання щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

14) погоджує в установленому порядку та в межах повноважень призначення керівників закладів охорони здоров’я області;

15) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;

16) подає голові облдержадміністрації пропозиції щодо призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, заступників директора Департаменту, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

17) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;

18) забезпечує дотримання працівниками структурного підрозділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

19) укладає договори, видає довіреності;

20) розглядає і затверджує кошториси доходів і видатків, штатні розписи та баланси підвідомчих закладів охорони здоров'я, освіти та культури, забезпечує своєчасне подання фінансовим органам бухгалтерської та статистичної звітності;

21) готує клопотання та надає пропозиції щодо подальшого використання майна підприємств, установ та закладів охорони здоров'я спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Запорізької області;

22) здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази директора Департаменту, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою облдержадміністрації, Міністерством охорони здоров’я України, іншим центральним органом виконавчої влади.

11. Директор Департаменту може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади головою облдержадміністрації за поданням директора.

12. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції Департаменту, в ньому може утворюватися колегія у складі директора Департаменту (голова колегії), його заступників за посадою, а також інших працівників Департаменту.

Членом колегії Департаменту за посадою є також начальник Головного управління Держсанепідслужби у Запорізькій області, головний державний санітарний лікар Запорізької області.

Склад колегії затверджується головою облдержадміністрації за поданням директора Департаменту.

Рішення колегії проводяться в життя наказами директора Департаменту.

13. Для розгляду пропозицій щодо розвитку галузі та вирішення інших питань в Департаменті можуть утворюватися комісії.

Склад комісій та положення про них затверджує директор Департаменту.

14. Департамент утримується за рахунок коштів державного бюджету.

Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників Департаменту та видатки на їх утримання визначає голова облдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

Кошторис доходів і видатків, штатний розпис Департаменту затверджує голова облдержадміністрації після попередньої їх експертизи у відповідному Департаменті фінансів обласної державної адміністрації.

15. Штатний розпис та кошторис структурних підрозділів затверджує голова місцевої держадміністрації за пропозиціями керівників структурних підрозділів відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228.

16. Департамент охорони здоров’я Запорізької обласної державної адміністрації є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

 

 

Заступник голови – керівник апарату 
обласної державної адміністрації                                                                Ю.Г.Пелих